Szakkifejezések

Alapkutatás

Az alapkutatás olyan kísérleti és/vagy elméleti tevékenység, melynek elsődleges célja a jelenségek és a megfigyelhető tények lényegi alapjáról tudományos ismeretek szerzése, azok bővítése, anélkül, hogy az elért eredmények bármilyen konkrét gyakorlati alkalmazására vagy hasznosítására törekednének.

Alkalmazott kutatás

Az alkalmazott kutatás eredeti kutatást jelent, amelyet új ismeretanyag szerzése érdekében végeznek. 

Cégérték-becslés

A cégérték-becslés során felmérik, hogy a piac szerint mekkora egy adott vállalat működésének értéke.

Due diligence

A due diligence („megfelelő gondosság”) tevékenység során a tőketulajdonos megvizsgálja és értékeli a projektet, mielőtt befektetné kockázati tőkéjét.

Elevator pitch

Az elevator pitch egy rövid beszéd, amely célratörően és összefoglalóan ismerteti egy adott termék, szolgáltatás vagy projekt fő jellegzetességeit.

Innováció

Az innováció szó latin eredetű, valaminek a megújítását, megváltoztatását jelenti.

Innováció menedzsment

Az innováció a vállalkozás egészére kiterjedő állandó és előremutató megújulási folyamat részleteinek kidolgozása és a gyakorlatba való átültetése, a magasabb rendű vállalati célok elérésének elősegítése érdekében.

Innovációs lánc elemei

Az innovációs lánc hat elemből áll. 

Innovációs stratégia

Az innovációs stratégia meghatározza az innovációs folyamatokat és kialakítja a vállalaton belül azt az innovációs portfóliót, mely a megfelelő arányban tartalmazza az innováció különböző szintjeit.

Interim menedzsment

Az interim menedzsment speciális menedzsment tapasztalatot biztosít, amikor hiány, váratlan hiány vagy speciális feladat, projekt ellátása válik szükségessé egy vállalat életében.

Ipari minta

A hatályos 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról 2002. január 1-jén lépett hatályba. Az ipari minta jogi védelmének fontos gazdasági értelme az, hogy a jog védelmet nyújt egy termék megjelenéséhez.

Iparjogvédelem

Ahogy a technikai fejlődés az utóbbi száz évben felgyorsult, világossá vált, hogy az új technikai alkotások avulása miatt a költséges kutatás ösztönzése magas szintű jogi védelmet igényel.

Kísérleti fejlesztés

A kísérleti fejlesztés módszeresen végzett tevékenység, amely a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatból szerzett ismereteket felhasználva új anyagok, termékek vagy eszközök előállítására, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetésére, valamint a már előállított vagy bevezetett ilyen termékek, eszközök lényeges továbbfejlesztésére törekszik.

KKV

A mikro-, kis és középvállalkozások hivatalos definíciója az EU 2003/361/EK bizottsági ajánlás alapján:

Klaszter

A klaszterben egy adott iparághoz tartozó cégek, üzleti partnereik és a kapcsolódó intézmények a versenyelőnyök kihasználásának érdekében térben sűrűsödnek.

Know-how

A know-how kifejezés korlátozottan hozzáférhető gazdasági, műszaki és szervezési ismeretet és tapasztalatot jelöl.

Kockázatitőke-befektetés

A kockázati tőke hivatásos pénzügyi közvetítők alaptőke-befektetéseit takarja olyan, tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba, amelyeknek az átlagosnál nagyobb növekedési potenciáljuk, illetve értéknövelő képességük van, és ahol a befektetők alapvető célja a maximális tőkenyereség.

Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztés olyan tevékenységeket ölel fel, amelyek célja új ismeretek szerzése, új alkalmazási lehetőségek feltárása, új szolgáltatások vagy eljárások kísérleti úton történő kifejlesztése.

Licencia

A licencia szó jelentése: használati jog, engedély. A licencia valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzői jogok alapján a hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott tartamú átengedése.

Licencia-szerződés

Licencia-szerződés megkötésekor a szellemi tulajdon egy másik vállalkozáshoz kerül, aki azt díjfizetés vagy más ellenérték fejében hasznosítja.

Magántőke-befektetés

A magántőke olyan tőkebefektetés, ami nem korlátlanul forgalomképes a piacon.

Magvető tőke

A magvető tőke (angolul seed fund) befektetés célja, hogy lehetővé tegye az egyéni kutatásnak, fejlesztésnek a továbbvitelét, segítse a szükséges műszaki, gazdasági elemzések és egy reális üzleti terv elkészítését, a vállalkozás szervezeti felépítését.

Növekedési potenciál

A növekedési potenciál megmutatja, mekkora növekedésre számíthat a befektető a termék vagy szolgáltatás piacon történő elindításával, értékesítésével.

Piaci hasznosítás

Az a folyamat, melynek során az innováció a piacon értéket teremt.

Piaci potenciál

A piaci potenciál a termék vagy szolgáltatás piacon való értékesítésének lehetősége.

Pre-seed fund

A pre-seed alap célja a tudományos eredmények kiaknázásának elősegítése.

Próbagyártás

A prototípus sikeres tesztelése és a szükséges módosítások elvégzése után következik a gyártásindítás szakasza.

Projektverseny

Számos cég foglalkozik azzal, hogy felkutassa a legértékesebb innovációs megoldásokat, projekteket. Ennek egyik formája a projektverseny.

Prototípus

A prototípus a deszkamodellnél már fejlettebb szinten mutatja be a megvalósítandó termék működését. Olyan eredeti modell, amelyet úgy szerkesztenek, hogy tartalmazza az új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét.

Spin-off cég

Spin-off cég bármilyen olyan új vállalkozás, amely a következő jellemzők legalább egyikével bír:

Start-up cég

Új üzleti vállalkozás a fejlődés legkorábbi szakaszában.

Szabadalmazhatóság

A szabadalmi jog olyan jogviszony, amely felruházza a szabadalom jogosultját a szabadalomra vonatkozó mind alanyi, mind vagyoni jogokkal.

Szabadalmazhatóság részletes vizsgálata

A szabadalmazhatóság részletes vizsgálatának keretében az deríthető ki, hogy a találmány megfelel-e a Szabadalmi Törvény által támasztott oltalmazási feltételeknek.

Szabadalmi oltalom időtartama

A Magyar Szabadalmi Hivatal olyan kormányzati szerv, amely a szellemi alkotások védelmével kapcsolatos eljárások lefolytatásáért felelős.

Szabadalmi törvény

Magyarország az Európai Unió tagállamaként számos szabadalmi jogalkotásra vonatkozó európai iránylevet végrehajtott.

Szabadalom

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája. Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás (ezért a felfedezések nem minősülnek szabadalmazható találmánynak, mivel még nem műszaki megoldások).

Szabadalom tulajdona

A tulajdonjog mind személyhez fűződő, mind vagyoni jogokat tartalmaz. A feltaláló személyhez fűződő joga szerint azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki megalkotta a találmányt.

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon oltalmának két formája a szerzői jog és az iparjogvédelem. A polgári jog speciális területét alkotják.

Szellemi tulajdon jogtisztaságának vizsgálata

A tevékenység a technológia, termék vagy szolgáltatás értékesítésével, illetve hasznosításával megcélzott országokban előre feltárja azokat a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, amelyekkel jogütközés várható.

Tacit tudás

A tacit vagy hallgatólagos tudás nem kodifikált (íratlan, rögzítetlen) tudás, azaz elsajátítása csak személyes ismeretek által lehetséges.

Találmány

A találmány műszaki alkotás, műszaki fejlesztés eredménye. Szerzője, aki ténylegesen kitalálta, elkészítette a megoldást, a feltaláló. Bárki lehet feltaláló, ehhez "csak" valamely probléma felismerésére és a megoldás kidolgozására van szüksége.

Technológia

A technológia adott gyakorlati probléma megoldására szolgáló ismeretek, eszközök és módszerek összessége.

Technológia-transzfer

A technológia-transzfer szűkebb értelemben a technológia piacra juttatását, míg tágabb kontextusban értelmezve az új tudás, ismeretek átadását jelenti.

Termék-életgörbe

A termék-életgörbe a termék piaci életszakaszait írja le.

Újdonságkutatás

Az újdonságkutatás célja a találmány tárgyának szakmai területén a szabadalmi adatbázisokban található technika állásának feltárása.

Üzletfejlesztés

Az üzletfejlesztés eszköztára mindazon módszereket tartalmazza, amelyek a profitorientált vállalatok növekedését szolgálják.

Üzleti akceleráció

Az üzleti akceleráció keretein belül általában olyan találmányokat fejlesztenek tovább, amelyek már szellemi termékvédelemmel rendelkeznek, rendezett cég-, és tulajdoni viszonyok biztosítják a növekedési potenciált.

Üzleti angyal

Az üzleti angyal olyan tehetős magánszemély, aki saját benyomás alapján fektet tőkét projektekbe.

Üzleti inkubáció

Az üzleti inkubáció alapvető célja, hogy felgyorsítsa a vállalatok növekedési szakaszát és hatékonyabbá tegye az innovációs folyamatokat.

Üzleti modell

Üzleti modellnek szűkebb értelemben azt a módot nevezzük, ahogy egy vállalat piacra visz és értékesít egy terméket.

Üzleti terv

Az üzleti terv világosan, érthetően megfogalmazza egy indítandó vagy már létező vállalat jövőképét, tevékenységét, körvonalazza működési környezetét.

Vállalati fejlesztő tőke

A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés bármely két vállalkozás között létrejöhet. A befektető célja, hogy a partnervállalkozásra alapozva javítsa, stabilizálja piaci pozícióit, a támogatott vállalat pedig ezáltal meg tudja osztani kockázatait.

Vállalati innováció

A vállalati innováció a szervezet rugalmasságának megteremtését jelenti a változásoknak megfelelően. Az ilyen tevékenység hazánkban K+F tevékenységnek minősül.

Vállalati kutató-fejlesztő hely

Vállalati kutató-fejlesztő hely, ahol a vállalkozás saját eszközeivel, saját dolgozóival, saját szervezetben működtet kutatási, fejlesztési tevékenységet ellátó szervezetet, amely általában elkülönül a vállalkozás termelési, szolgáltatási tevékenységétől.

Védjegy

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom.

Védjegy jelentése és a védelem célja

Védjegy minden olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

Védjegyoltalmi jogok

A védjegyoltalom magában foglalja a védjegy használatának jogát azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan bejegyezték és a védjegyoltalomban részesülő termék használatának engedélyezését mások részére a bejegyzett védjegyjogosulttal megállapított feltételek mellett.

Másodlagos menü